Nemůže povinný platit výživné ze svého příjmu? Může se zpeněžit jeho majetek

Pokud není v možnostech a schopnostech povinného rodiče hradit odůvodněné potřeby dítěte ze svého příjmu, přihlédne se k i hodnotě majetku. Soud je povinen zhodnotit celkové majetkové poměry a životní úroveň povinného rodiče a přihlédne ke skutečnosti, zda povinný rodič vlastní nemovitý majetek případně hodnotnější movitý majetek, který by bylo možné zpeněžit a z jehož výtěžku by mohlo být výživné řádně hrazeno. Jedná se zejména o majetek, který neužívá pro svoji vlastní potřebu, a který není zatížen zástavním právem.

Výživné je nutné hradit do doby, než je dítě schopno samo se živit

výživné se nepočítá jen z příjmůDěti mají dostávat výživné, na které mají nárok a to po celou dobu trvání vyživovací povinnosti. Vyživovací povinnost trvá do doby, než je dítě schopno samo se živit.

Stanové výživné není neměnné, lze jej zvýšit každé tři roky nebo vždy, kdy jsou pro zvýšení výživného důvody.

Důvodem může být postup dítěte na vyšší stupeň vzdělání, mimořádné zvýšení výdajů na potřeby dítěte, snížení příjmů na straně pečujícího rodiče nebo naopak zvýšení příjmů nebo získání majetku na straně povinného rodiče.

Pro výživné může být povinnému prodán majetek

V praxi se často stává, že povinný není schopen ze svých příjmů hradit soudem stanovené výživné. Ať už pracuje za minimální mzdu, načerno nebo ze zdravotních důvodů nepracuje vůbec. V tomto případě se při určování výše výživného vychází nejen z jeho příjmů, ale především z jeho majetkových poměrů. Pokud totiž povinný vlastní nemovitosti, ve kterých nebydlí, požaduje se jejich zpeněžení a tím zajištění pravidelné úhrady výživného na děti. 

Byt, ve kterém povinný bydlí, se kvůli placení výživného neprodá

Podle rozhodnutí Krajského soudu v Ostravě, sp. zn. 13 Co 483/2014, pokud povinný vlastní byt, ve kterém žije, nelze po něm chtít, aby jej prodal z důvodu, že není schopen plnit soudem stanovené výživné ze svých příjmů. Naopak pokud povinný rodič vlastní i jiné nemovité věci, které neužívá k bydlení, lze k těmto nemovitým věcem přihlédnout za účelem stanovení výše výživného. Rovněž lze přihlédnout ke skutečnosti, že nemovité věci v případě, že nejsou užívány mohou být pronajaty, čímž by došlo ke zvýšení příjmu povinného rodiče. 

Pokud by soud určil výživné pouze na základě příjmů, pochybil by

Při stanovení výživného je nutné zhodnotit nejen příjmy povinného rodiče, ale i jeho majetkové poměry, a to k posouzení životní úrovně rodiče, neboť životní úroveň dítěte má být shodná s životní úrovní jeho rodičů.

Je možné dítěti věnovat nemovitost místo placení výživného?

Prodej domu kvůli výživnéV případě nezletilých dětí nelze uzavřít dohodu, na jejímž základě by povinný rodič místo pravidelného placení výživného daroval dítěti nemovitou věc či složil určitou předem určenou částku.

Takový postup byl v rozporu se zákonem, neboť vylučuje možnost změny poměrů oprávněného a povinného z vyživovací povinnosti a rovněž možnost změny povinného rodiče v případě změny v péči o nezletilého.

V případě, že by se jednalo o zvýšení výživného ve věci zletilého dítěte, tak lze předpokládat, že za této situace tato dohoda zákonné úpravě neodporuje. Tedy lze tuto dohodu učinit, pokud obě strany dospějí k závěru, že je tento postup v jejich zájmu.

Jak zvýšit výživné na vaše dítě? Pomůžeme vám!

Nestačí vám výživné na dítě a potřebujete více? Nevíte, zda máte nárok na zvýšení výživného? Rádi vám pomůžeme. Po dlouholetých zkušenostech přesně víme, jak při zvýšení výživného postupovat a co vše doložit. Zjistíme, zda na zvýšení výživného máte nárok, vyhodnotíme situaci a pečlivě zpracujeme návrh na zvýšení výživného tak, abyste získali maximální možné výživné. Tedy výživné, na které máte nárok.

Pokud se bojíte setkat s bývalým partnerem, nebuďte zbytečně ve stresu. Je možné projít soudním řízením i bez vaší přítomnosti. Plně vás u soudu i mimo něj zastoupíme. Vše zařídíme rychle, efektivně a bez zbytečných negativních emocí. Stačí nám napsat, my se brzy ozveme a postup probereme.

Potřebujete pomoci?
Zajímá vás více informací?