Do kdy se platí výživné na děti? Jak vyživovací povinnost ukončit?

Výživné se dle § 911 občanského zákoníku platí na děti do doby, než jsou schopny se samy živit. Vyživovací povinnost není jakkoli omezena věkem oprávněného dítěte, v praxi běžně souvisí vyživovací povinnost s jeho studiem a soustavnou přípravou na další povolání. V případě, že dítě ukončilo studium, již pracuje nebo se přihlásilo na ÚP, vyživovací povinnost povinného zaniká.

Aby dítě dostávalo výživné, jeho studium musí být smysluplné a vést k lepším budoucím vyhlídkám

Pokud se dítě soustavně připravuje na budoucí povolání a studuje, má nárok na výživné. V případě, že se změny poměry na straně dítě, je možné během studia žádat také o zvýšení výživného.

Ovšem jeho studium by mělo sloužit k prohlubování předchozího vzdělání, na které navazuje a tedy jako zvýšení kvalifikace vést k lepším budoucím vyhlídkám dítěte na zajištění si lepší pracovní pozice. Tzn., že by studium mělo přispět k získání prostředků pro životní potřeby prací.

Pokud jde o studium samoúčelné, výživné po rodičích nelze vyžadovat

Výživné na studující dítěSoudy by se měly pečlivě zabývat okolnostmi a účelností studia. Nemělo by jít o studium samoúčelné, kterým by si vyživovaná osoba pouze „prodlužovala mládí“ a bezstarostný život – tedy tzv. věční studenti.

V případě, že studium nenese znaky cílevědomosti a soustavnosti, nelze na rodiči spravedlivě požadovat, aby platil výživné, které ve výsledku nepřispívá k osobnímu rozvoji dítěte.

Platí rodiče výživné v případě, kdy se dítěti po studiu nepodaří najít zaměstnání?

Po ukončení studia nabývá dítě schopnosti samo se živit a má své příjmové poměry ve svých rukou. Je pouze na něm, jak bude aktivní. V případě jeho pasivity by bylo nespravedlivé, kdyby jej rodiče museli nadále živit a ono si práci nehledalo ani se neregistrovalo na úřadě práce.

Placení výživného záleží vždy na konkrétní situaci 

Samozřejmě jiná situace bude u čerstvého absolventa, který je evidován na úřadě práce jako uchazeč o zaměstnání. Práci si aktivně hledá, v rodině a domácnosti pomáhá a jedná se u něj pouze o přechodný stav. V tomto případě by měli rodiče dítě podpořit a výživné mu platit. Byť třeba v omezené míře, když náklady dítěte již nejsou tak vysoké, jako byly v době studia.

Mgr. Martin Ludvík, advokát výživné u zletilého dítěte„Rovněž vyživovací povinnost rodičů k dítěti může trvat či být znovuobnovena v případě značného či trvalého zhoršení zdravotního stavu dítěte, které pozbyde schopnost se samostatně živit. Například v důsledku úrazu, automobilové nehody a podobně,“ vyjadřuje se k tématu advokát Mgr. Martin Ludvík. 

Na postižené dítě, které není schopno se samo živit, platí rodiče výživné po celý jeho život

V praxi nastávají i situace, kdy se řeší výživné na dítě se zdravotním  postižením či omezením. Toto dítě nebude schopno se ani ve zletilosti o sebe samo postarat a živit se, případně jeho schopnost bude snížena. V tomto případě bude vyživovací povinnost na potomka nutné plnit po celý jeho život, ať již v plné či částečné míře.

Jak ukončit vyživovací povinnost, pokud je dítě schopno se již samo živit?

U vyživovací povinnosti platí, že trvá, po dobu, dokud se oprávněný není schopen sám živit. Tedy pokud oprávněný nemá jiný příjem, ze kterého by se mohl živit, je povinný povinen výživné nadále poskytovat.

Pokud si již dítě našlo práci po studiu, tak již je schopno se samo živit a povinný již nemusí výživné poskytovat. Pokud tedy odpadne zákonný důvod, tedy neschopnost se sám živit, zaniká vyživovací povinnost ze zákona. V případě, že by však dítě nadále požadovalo výživné, např. i pod hrozbou exekučního vymáhání výživného, tak by bylo potřeba se obrátit na soud s žalobou o zrušení vyživovací povinnosti.
 

Nejlepší je dohoda obou stran

Pokud otec již nechce výživné platit, je třeba zjistit, zda opravdu jeho vyživovací povinnost zanikla. Pokud dítě ale již pracuje, je vhodné se s ním o ukončení vyživovací povinnosti dohodnout, ideálně písemnou formou. Pokud se nedohodnou, je vhodné poslat písemné oznámení, aby na něj šlo ze strany povinného reagovat a případně tuto reakci řešit.

Až v případě, že by došlo mezi stranami ke sporu, je možností podat žalobu o zrušení vyživovací povinnosti na soud. Je však potřeba pamatovat na to, že vyživovací povinnost je tzv. „elastická“, tedy i když zanikne, může se v budoucnu opětovně obnovit, a to z důvodů zmiňovaných výše.

Potřebujete pomoci?
Zajímá vás více informací?