Zvýšení výživného v případě zletilé osoby

Zajistit zvýšení výživného po rodiči není limitováno ani dosažením zletilosti. I zde stále platí zásada, že vyživovací povinnost rodičů trvá, dokud se dítě není schopné samo živit. Pokud tedy dítě i po dosažení 18 let není schopné se samo živit, a to zejména z důvodu, že se aktivně připravuje na své budoucí povolání, je rodič povinen i nadále plnit svou vyživovací povinnost.

O přiznání výživného zletilému lze uvažovat rovněž v případě, kdy jeho zdravotní stav neumožňuje, aby se mohl sám živit. Brání mu v tom tedy nemoc či úraz.

Aby bylo výživné zletilému soudem přiznáno či zvýšeno, musí řádně plnit podmínky

Zletilý, který žádá o přiznání či navýšení výživného, by měl mít v době podání návrhu status studenta a zároveň plnit své studijní povinnosti, tedy připravovat se na své budoucí povolání. Nepostačuje však, aby byl zletilý zapsán jako student střední či vysoké školy, ale musí své podmínky související se studiem řádně plnit.

Zletilé dítě je plně způsobilé vystupovat v řízení před soudem

Jakmile dítě nabude zletilosti, získá procesně právní subjektivitu. To znamená, že dítě je nyní plně způsobilé vystupovat v řízení před soudem. V případě, že by chtělo být zastoupeno, je to možné. Je potřeba, aby samo udělilo plnou moc osobě, kterou si pro zastupování v soudním řízení vybralo.

Zvýšení výživného u zletilého je možné pro změnu poměrů

Proto, aby došlo ke zvýšení výživného, je potřeba u soudu prokázat, že se změnily poměry od posledního rozhodnutí soudu. Pro určení rozsahu výživného občanský zákoník v ust. § 913 uvádí, že jsou rozhodné odůvodněné potřeby oprávněného a jeho majetkové poměry, jakož i schopnosti, možnosti a majetkové poměry povinného.

Dospívání zletilého souvisí se zvýšením potřeb

Zvýšení výživného pro zletilé osobyJe zřejmé, že jak dítě dospívá, mění se a zvyšují se i jeho potřeby. Potřeby lze rozdělit na hmotné, mezi které patří např. oblečení, studijní materiály, zdravotní pomůcky, sportovní potřeby a na nehmotné, kam lze zařadit např. vzdělávání, kulturní vyžití a dovolené.

V případě, že o zvýšení výživného žádá zletilé dítě, je na něm, aby soudu pečlivě sdělilo, jaké jsou jeho potřeby a kolik naplnění těchto potřeb vyžaduje finančních prostředků. Současně je toto zletilé dítě povinno dané skutečnosti na základě důkazních prostředků v řízení prokázat.

Stejná životní úroveň zletilého i jeho rodičů

Stejně jako u nezletilých, tak i u zletilých dětí, které žádají navýšení výživného, platí kritérium stejné životní úrovně ve vztahu k jeho rodičům. Životní úroveň odpovídá celkové kvalitě a způsobu života jednotlivce.

Pro vymezení jejího stupně se zohledňují skutečnosti jako je příjem plynoucí ze zaměstnání, typ bydlení, vybavení domácnosti, kvalita oblečení, vzdělání, způsob trávení volného času. Nelze zároveň odhlédnout i od osobní péče některého z rodičů.

Výše výživného se odráží od tabulky Ministerstva spravedlnosti

Co se týče výše výživného, lze se stejně jako u nezletilých odrazit od tabulky, kterou sestavilo Ministerstvo spravedlnosti v roce 2010. Tato tabulka by měla soudu poskytnout vodítko, které může přispět k rozhodování a zároveň zajistí předvídatelnost soudního rozhodnutí.

Tato tabulka však nemůže nahradit povinnost zletilého dítěte sdělit soudu všechny potřebné informace a současně tyto informace prokázat. Dalším podstatným kritériem, které soud zohlední, je kritérium dobrých mravů.

Rozdíl v řízení ve věci navýšení výživného pro zletilé a nezletilé dítě

Rozdílem mezi řízení ve věci navýšení výživného pro nezletilé a zletilé dítě je zejména povaha soudního řízení.

Soudní řízení u zvýšení výživného nezletilých je řízením nesporným

Řízení ve věci nezletilých je řízením nesporným. Toto řízení lze tedy zahájit i bez návrhu a současně platí, že soud má zde povinnost zjistit skutkový stav. I v tomto řízení má účastník povinnost soudu sdělit veškeré potřebné informace a nabízet důkazy, ale nespojuje tuto povinnost s procesními břemeny.

Soudní řízení u zvýšení výživného zletilých je řízením sporným

Naopak řízení ve věci výživného pro zletilé dítě je řízením sporným. Zletilý má tedy povinnost soudu sdělit veškeré potřebné skutečnosti a současně tyto skutečnosti i prokázat. V případě, že se mu toto nepodaří, soud může jeho návrh zamítnout, aniž by sám zkoumal, jaký je skutečný stav věci.

Ve sporném řízení je zároveň soud vázán návrhem zletilého, nemůže přisoudit více, než zletilý ve svém návrhu požaduje.

Zvýšení výživného zpětně lze i u zletilých dětí

I zletilé děti mohou požadovat výživné i tři roky zpětně, je však zde potřeba soudu prokázat, k jaké změně poměrů v daném období došlo. Břemeno tvrzení a důkazní tady leží na zletilém dítěti.

Soud v této věci rozhodne rozsudkem, ve kterém je vázán návrhem zletilého dítěte, který nemůže překročit. Proto je opravdu potřeba pečlivě zvážit, jaká částka bude pro zletilého dostačující, aby pokryla jeho odůvodněné potřeby.

Vypracujeme návrh na zvýšení výživného

Potřebujete pomoci se zvýšením výživného? Odborně a profesionálně vypracujeme návrh na zvýšení výživného a zašleme na soud. Jak budeme postupovat? Zašlete nám potřebné dokumenty, my vyhodnotíme, zda jsou zde podmínky pro zvýšení výživného. Následně sepíšeme návrh na zvýšení výživného pro změnu poměrů a zašleme jej soudu. V případě nutnosti Vás u soudu zastoupíme. Napište si o bezplatnou konzultaci

Potřebujete pomoci?
Zajímá vás více informací?