Časté dotazy ke zvýšení a vymáhání výživného

Základem úspěchu je správně a odborně vypracovaný návrh na zvýšení výživného. Vždy je nutné soud v návrhu na zvýšení výživného upozornit na všechny důležité skutečnosti, kterými se bude následně při posuzování jednotlivých případů zabývat.

Řízení ve věcech výživného je velmi individuální a důkladně se posuzují rodinné poměry obou rodičů, jejich vyživovací povinnosti, příjmy, majetkové poměry a účast na péči a výchově dětí.

Je možné zvýšit výživné, když povinný rodič nepracuje, pracuje načerno nebo za minimální mzdu?

Ano. Již při sepsání návrhu je důležité dát soudu najevo všechny skutečnosti, které bude následně posuzovat. Pokud povinný bezdůvodně nevykonává výdělečnou činnost, soud budou zajímat možnosti práce nabízené ÚP, a z jakého důvodu tyto nabídky povinný nepřijal.

Povinný pracuje za minimální mzdu

Pokud povinný pracuje úmyslně za minimální mzdu a uměle tedy snižuje své příjmy, taktéž se soud bude zabývat tím, kolik vydělával v minulosti a zda příjmy odpovídají jeho kvalifikaci. Pokud se povinný nechal zaměstnat za minimální mzdu poté, co vydělával například 25 000 Kč čistého, nebude na to soud brát zřetel a bude výživné počítat stále z této částky. Zejména v situaci, kdy je evidentní, že v původní práci povinný skončit nemusel.

Povinný pracuje načerno

Pokud máte podezření, že povinný pracuje načerno, je vhodné soud na tuto skutečnost v návrhu upozornit nejlépe konkrétním tvrzením – uvést osobu, případně údajného zaměstnavatele, návrh svědka, fotky či screen obrazovky, kde povinný nabízí své služby.

Soud bude zjišťovat, zda povinný jezdí na dovolené, vlastní auto či jiné majetky apod., na které ze sociálních dávek či minimální mzdy není možné našetřit. Povinný tak bude muset prokázat své příjmy.

Pokud příjmy zatají nebo nedoloží listiny k jejich prokázání, platí, že průměrný měsíční příjem této osoby činí pětadvacetinásobek částky životního minima jednotlivce podle jiného právního předpisu.

Jak řešit zvýšení výživného, když nechci nabourat dobré vztahy s povinným kvůli dětem?

Nejrychlejší cestou při zachování dobrých vztahů je cesta dohody rodičů, která je schválena soudem. Pokud však otec na tuto variantu nepřistoupí, je na matce, aby zabezpečila potřeby dítěte cestou soudního navýšení výživného. Jako zákonný zástupce dítěte má odpovědnost nejen za výchovu a zdravý vývoj dítěte, ale také povinnost pečovat o práva dítěte a jejich uplatnění. Výživné ve spravedlivé adekvátní výši je právem dítěte!  

Proto je vždy je nutné preferovat zájem dítěte před zachováním dobrých vztahů. Opačný přístup může vést k poškození dítěte a způsobení újmy na jeho životní úrovni. Přijde o možnost lepšího vzdělání, kroužky a celkově o lepší pozici v kolektivu. Zákonný zástupce se kvůli nízkému výživnému může dostat zbytečně do tíživé finanční situace. Bude to zajímat bývalého partnera? Ve většině případů má novou rodinu a ta původní je již na vedlejší koleji.

Může při žádosti o zvýšení výživného soud výživné z nějakého důvodu snížit?

Obecně platí, že soud velice nerad výživné snižuje. Potřeby a náklady na dítě se s věkem neustále zvyšují a proto i při propadu příjmu povinného soud raději výživné ponechá s tím, že to je jako kompenzace zvýšených nákladů a nároků dítěte. Pokud se tedy na straně povinného v podstatě nic zásadního nezměnilo, není důvod se obávat a o zvýšení výživného je možné v klidu požádat.

Lze zvýšit výživné, i když se povinný rodič přestěhoval do zahraničí?

Ano, lze. Pro zvýšení výživného není podmínkou, aby povinný rodič zůstal v České republice. Není ani překážkou, pokud se trvale odstěhoval. Soud může rozhodnout o zvýšení výživného v obou zmiňovaných případech a to bez přítomnosti povinného rodiče. Zvýšení výživného má v tomto případě smysl, pokud se povinný rodič o svého potomka zajímá a plní svou vyživovací povinnost.

Zvýšit výživné má smysl, pokud jej chcete exekučně vymáhat a získat náhradní výživné

Pokud ale svou vyživovací povinnost neplní, má zde smysl zvyšovat výživné pouze v případě, kdy bude následovat jeho exekuční vymáhání. Po zahájení exekuce lze požádat o náhradní výživné od státu, kdy znovu není povinné, aby se rodič nacházel v České republice.

Mám nárok na zvýšení výživného a o kolik mi jej zvýší?

Zda máte nárok na zvýšení výživného a v jaké výši jsme schopni zjistit nejdříve po vyplnění našeho dotazníku, abychom mohli situaci co nejdetailněji vyhodnotit. Základními kritérii, kterými se soud při určování výše výživného zabývá, je příjem rodičů (za zaměstnání, podnikání, brigád,…) a majetkové poměry rodičů (rodič vlastní nemovitost za několik milionů korun, chalupu, pozemky, lesy, větší obnos peněz, spořící účty, hradí si důchodové pojištění, životní pojištění, zánovní automobil, exotické dovolené, drahé zájmy, koníčky…).

Soud by měl při své činnosti zjišťovat i výdělkové poměry otce, tedy zda otec uměle nesnižuje své příjmy proto, aby nemusel platit výživné.

Ovlivňují výši výživného náklady povinného? Zohledňuje se jeho úvěr, hypotéka, případně jiné půjčky?

Ne. Obecně vzato náklady povinného rodiče výši výživného neovlivňují a soud to ani nezajímá. Soud se chová tak, jako kdyby to nebylo. Vyživovací povinnost k nezletilým má přednost přede vším.

Zohledňují se při zvýšení výživného i příjmy a majetkové poměry nového partnera, který žije s povinným ve společné domácnosti?

Ano, soud přihlíží i na příjmy a majetkové poměry osoby, která žije s povinným ve společné domácnosti. Praxe předpokládá, že se partner samozřejmě podílí společně na nákladech domácnosti a to má význam při rozhodování o výživném pro nezletilé děti, neboť rodič hradí pouze část uvedených nákladů. Povinnému rodiči tak zůstává více finančních prostředků, které může v prvé řadě užít na výživu nezletilých dětí.

Dítě musí mít stejnou životní úroveň jako jeho rodiče

Pokud má povinný pouze minimální mzdu, ale jeho partnerka žijící ve společné domácnosti 90 000 Kč a díky tomu povinný žije na maximální možné úrovni (dům, bazén, sauna, drahá elektronika, exotické dovolené, drahý automobil), mělo by to mít odraz také v úrovni nezletilého.

Při stanovení výše životní úrovně by se měl soud spokojit s potvrzením o výši příjmů povinného rodiče a jeho partnera. Pokud ale vzniknou pochybnosti, zda tyto příjmy odpovídají skutečnosti, zjišťuje se i majetek a vybavení domácnosti.

Řídí se soudy při stanovení výše výživného tzv. doporučující tabulkou?

Ano, od této doporučující tabulky se lze také odrazit a soudy ji využívají. Platí však, že v případě, že má otec více vyživovacích povinností, stanoví se výživné většinou při spodní hranici. Vypočítat si přibližnou výši výživného můžete v naší kalkulačce na výživné.

Doporučující tabulka Ministerstva spravedlnosti pro určování výživného

Jak správně postupovat při zvýšení výživného, když je povinný v insolvenci?

Insolvence povinného rodiče nebrání tomu, aby se oprávněná osoba mohla domoci zvýšení výživného. Je nutné podat návrh na zvýšení výživného a následně se s rozsudkem obrátit na insolvenčního správce povinného. Správce začne výživné hradit ze srážek provedených z příjmů povinného rodiče v insolvenci.

Lze žádat o zvýšení výživného, když je povinný ve výkonu trestu?

Ano. Určitě stojí za to to zkusit hlavně v případě, kdy je výživné stanoveno velmi nízko.

Dá se žádat o zvýšení výživného, pokud není povinný uveden v rodném listě?

Bohužel nedá. Je nutné mít povinného uvedeno v rodném listě dítěte. Je potřeba buď otce nechat zapsat do rodného listu na základě souhlasného prohlášení rodičů, a pokud to není možné, tak podat žalobu k soudu na určení otcovství. Jde o poměrně podrobnou věc a je třeba uvést důkazní břemeno, že je povinný opravdu otec dítěte, k čemuž může posloužit test DNA.

Jak žádat o zvýšení výživného pro plnoleté dítě?

V tomto případě si musí o zvýšení výživného požádat samo plnoleté dítě. Postup zvýšení výživného je pak totožný jako v případě dítěte nezletilého. 

Je k něčemu vymáhat výživné, pokud povinný nemá práci či pracuje načerno?

Pokud má povinný postižitelný příjem, pak je exekuční vymáhání velmi rychlé. Pokud nemá příjem ani majetek, může se vléci exekuce velmi dlouho. Nicméně i v tomto případě je vhodné co nejdříve sepsat a podat návrh na exekuci a to ze dvou důvodů.

  • Žádost o náhradní výživné od státu

Ihned po podání návrhu na exekuci může oprávněná osoba žádat a získat tzv. náhradní výživné od státu a to až 3 000 Kč měsíčně na každé dítě (záleží, kolik má dáno v rozsudku soudu a zda povinný nějakou část platí či nikoli)

  • Možnost dědictví v budoucnu

Povinný může v budoucnu dědit majetek, který bude v případě exekuce prodán a dlužné výživné vyplaceno.

Je možné získat náhradní výživné, když zemřel povinný otec dítěte?

Bohužel ne. Vyživovací povinnost trvá jen po dobu, po kterou povinný rodič žije. Smrtí rodiče zaniká i jeho vyživovací povinnost vůči jeho potomku. Nezaopatřené dítě má ale po smrti rodiče nárok na sirotčí důchod.

Ovlivní výši výživného to, že oprávněné dítě má občasný výdělek, brigády?

Ne. Příležitostný výdělek nemá vliv na výši výživného, kterou má povinný rodič platit. Důvodem je skutečnost, že základem pro určení výživného je právo dítěte podílet se na životní úrovni svých rodičů. Vyživovací povinnost zaniká až v případě, kdy je oprávněné dítě schopno samo se živit. A to nemůže příležitostný výdělek sám o sobě zajistit.

Za jak dlouho po sepsání návrhu na exekuci získá oprávněná osoba první výživné?

Do 30 dnů od podání návrhu na exekuci by měl být povinný seznámen s exekučním návrhem. Poté běží lhůta 30 dnů k dobrovolnému uhrazení pohledávky. Pokud neuhradí, vydá exekutor exekuční příkaz a provede exekuci. Je tety třeba počítat s cca 2 měsíci.

Jak uplatnit dluh na výživném, když je povinný v insolvenci?

Pokud existuje dluh na výživném, je nutné jej uplatnit vůči dlužníkovi – povinnému rodiči a vyrozumět o tomto insolvenční soud a správce. Uplatnění se provádí písemně a postačí pouhá výzva k úhradě dluhu zaslaná dlužníkovi.

Ihned po uplatnění je možnost zaslat soudu a insolvenčnímu správci vyrozumění. Následní správce zařadí pohledávku na výživném k přímé a okamžité úhradě a na tuto je přednostně hrazeno ze srážek prováděných v oddlužení z příjmů povinného rodiče.

Je možné požádat o zvýšení výživného v případě, kdy se matce pečující o dítě sníží příjem z důvodu rodičovské?

Vždy platí, že dítě má právo se podílet na životní úrovni obou rodičů. Tedy je nutné posuzovat, zda došlo od zvýšení výživného ke změně poměrů, zda vzrostly náklady nezletilého. V případě, že náklady nezletilého nelze uspokojit z původní výše výživného, je potřeba požádat o jeho zvýšení.

Je třeba při zvýšení výživného prokazovat náklady na dítě?

Ano. Mezi náklady se zohledňuje například školné, stravné, oblečení, internet pro dítě, hygienické potřeby, zdravotní náklady, náklady za kroužky či koníčky. a také potvrzení o studiu.

Co dělat, když tyto doklady nemá oprávněný k dispozici?

V případě, že matka tyto doklady nemá k dispozici, lze návrh na zvýšení výživného podat i bez nich. Řízení ve věcech nezletilého je řízením, kde platí vyhledávací zásada, tedy soud může provádět takové důkazy, které uzná za potřebné. Není při tom vázán návrhy účastníků.

Doporučujeme však v případě, že rodič uvažuje o možnosti zvýšit výživné, dbát na to, aby svá tvrzení o nákladech nezletilého měl i čím u soudu prokázat. Tzn. potvrzení o platbách za jednotlivé náklady, potvrzení o studiu a jiné. 

V jakých případech rozhodne soud o zvýšení výživného na nezletilé dítě zpětně?

V tomto případě lze říci, že soud by měl zkoumat odůvodněné potřeby nezletilého a zároveň, kdy došlo k změně poměrů týkajících se nezletilého. Např. v případě, kdy bylo výživné pro nezletilého stanoveno v době, kdy nezletilý navštěvoval mateřskou školu a nyní již nezletilý navštěvuje školu střední, lze předpokládat, že objektivně došlo ke změně poměrů na jeho straně a zvýšení jeho nákladů.

Za této situace by soud mohl přiznat výživné i zpětně. Lze však klást důraz na to, že v případě, že má rodič za to, že výživné není adekvátní, měl by být aktivní a hájit zájmy nezletilého tím, že se bude již v tuto dobu domáhat zvýšení výživného.

Potřebujete pomoci?
Zajímá vás více informací?