Aktualizace doporučující tabulky k určování výživného – šance na vyšší výživné?

V roce 2010 vydalo Ministerstvo spravedlnosti dokument známý jako doporučující tabulka k určování výživného. Tabulka léta slouží soudům jako orientační doporučení ke stanovení výše výživného. Nyní, po deseti letech od zveřejnění původního dokumentu, provedlo Ministerstvo hloubkovou analýzu, v jaké míře doporučující tabulka odpovídá rozhodovací praxi soudů. Současně připravilo k veřejné diskusi návrh nové podoby doporučující tabulky, odpovídající více praxi soudů a společenské situaci v oblasti výživného.

Výpočet výživného dle doporučující tabulky z roku 2022 můžete provést v naší kalkulačce.

Analýza současného stavu problematiky výživného

Ministerstvo spravedlnosti provedlo hloubkovou analýzu, ve které se věnovalo problematice určování výživného z několika hledisek. Analyzovalo současnou právní úpravu, rozhodovací praxi soudů za období let 2016 – 2019, průměrně určovanou výši výživného, vliv více vyživovacích povinností na výši výživného, vliv příjmů povinného i rodiny oprávněného na výši výživného a mnoha dalších souvisejících okolností.

Výsledkem analýzy je zjištění, že dosavadní tabulka je neaktuální a nedopovídá soudní praxi. Podrobný dokument hodnotící použitelnost aktuální doporučující tabulky a obsahující i návrh nové podoby tzv. doporučující tabulky k určení výživného je k dispozici na stánkách ministerstva spravedlnosti

Jak vypadá aktuální doporučující tabulka k určování výživného

Současná doporučující tabulka k určování výživného obsahuje procentuální rozmezí, které znamená doporučený podíl výživného na čistém příjmu povinného rodiče. Pro příklad uvádíme výpočet v případě dvou odlišných čistých příjmů povinného 18 000 Kč a 30 000 Kč.

Doporučující tabulka Ministerstva spravedlnosti pro určování výživného

Kdy je možné žádat o zvýšení výživného? 

Možnost zvýšení výživného souvisí se změnou konkrétní situace spojené s růstem a vývojem dítěte. Čím je dítě starší a navštěvuje vyšší stupeň školy, tím se zvyšují jeho potřeby a výdaje na jejich zajištění. V praxi to znamená nárok na vyšší výživné. Průměrně dochází ke zvýšení výživného o 1 000 – 1 500 Kč. U nezletilého dítěte je možné zvýšené výživné přiznat jednorázově až 3 roky zpětně. 

Jaké změny ministerstvo navrhuje?

Ministerstvo po své analýze navrhuje několik zajímavých změn. 

  • Snížení počtu věkových kategorií v tabulce na 4

Důvodem je dosavadní praxe, ze které vyplývá, že výživné v nynější 4. a 5. kategorii se v praxi určuje téměř jednotně. Nová kategorie by tak měla zahrnovat všechny osoby starší 15 let.

  • Nastavit jako primární hledisko životní etapu, ve které se dítě nachází

Věkové rozmezí by bylo pouze orientačním kritériem.

  • Zúžit celkové rozpětí podílu výživného na příjmu povinného na 13 – 19 %

Návrh vychází z reálné praxe v ČR, kdy se navrhované zúžení podle ministerstva jeví jako vhodnější.

  • Rozšířit tabulku tak, aby reflektovala vyšší počet vyživovacích povinností

Průzkum praxe jasně ukázal, že u vyšších počtů vyživovacích povinností současná tabulka nereflektuje výši výživného, které je soudu určováno. Situace s vyšším počtem vyživovacích povinností v praxi jasně vedou k průměrným nižším částkám výživného na jednotlivé děti.

  • Zavedení kontrolní částky

Kontrolní částka by měla sloužit jako mezní hranice, pod kterou by neměl klesnout čistý příjem povinného rodiče. Tím by se předešlo jeho možnému předlužení a souvisejícím komplikacím ohrožujícím i platbu výživného. Kontrolní částka by neměla klesnout pod základní nezabavitelnou částku a současně by měla být taková, aby povinnému zůstával k dispozici adekvátní procentuální podíl z jeho příjmů.

Ministerstvo spravedlnosti naopak nenavrhuje zavedení minimálního výživného v podobě pevné částky s tím, že v praxi dosavadní i navrhovaná úprava vždy zaručuje určení výživného. 

Jak by mohla nová tabulka vypadat?

Po zohlednění všech návrhů ze strany Ministerstva spravedlnosti by nová tabulka mohla vypadat následovně:

Jaká bude skutečná podoba nové doporučující tabulky k určování výživného? To bychom se mohli dozvědět na podzim letošního roku. Ministerstvo dalo veřejnosti lhůtu k připomínkám do konce srpna 2021.

Nedostáváte žádné výživné nebo jen nepravidelně? Víte, že od července 2021 je možné získat náhradní výživné od státu? Podmínkou pro získání náhradního výživného od státu je exekuční vymáhání výživného. Jak postupovat při vymáhání výživného?

Naše advokátní kancelář se na výživné specializuje již od roku 2010. Rádi vám pomůžeme jak se zvýšením výživného, tak odborně sepíšeme návrh na nařízení exekuce pro vymáhání výživného. Výhodou jsou naše zkušenosti, přesně víme, kterého efektivního exekutora oslovit. Zeptejte se nás na to, co vás zajímá. 

 

Potřebujete pomoci?
Zajímá vás více informací?