Jak získat náhradní výživné od státu? Velký přehled o náhradním výživném

Od 1. 7. 2021 mohou vyživované osoby, kterým není placeno výživné, i když na něj mají nárok, požádat stát o vyplácení zvláštní sociální dávky – náhradního výživného. V našem článku níže uvádíme vše podstatné, co by měl žadatel o náhradní výživné vědět a podle čeho by měl při své žádosti o náhradní výživné postupovat.

Kdo má nárok na náhradní výživné

Kdo má nárok na náhradní výživnéOsobou oprávněnou k příjmu náhradního výživného je nezaopatřené dítě ve smyslu zákona o sociální podpoře. Takovým dítětem je každé dítě, které plní povinnou školní docházku. Za nezaopatřené dítě se považuje i dítě, které se soustavně připravuje studiem na budoucí zaměstnání, nejdéle ale do 26. roku věku.

Nezaopatřené dítě s trvalým pobytem v České republice

Dalším požadavkem pro přiznání nároku je, aby ono nezaopatřené dítě mělo na území České republiky trvalý pobyt. Podmínka trvalého pobytu se nevyžaduje u rodinných příslušníků občanů Evropské unie, pokud u nás pracují, případně jsou u nás hlášeni k pobytu po dobu delší 3 měsíců. U cizinců se považuje podmínka trvalého pobytu za splněnou, jestliže tito u nás mají přiznáno postavení dlouhodobě pobývajícího rezidenta nebo jim toto právo garantují mezinárodní smlouvy.

Jaké jsou podmínky pro přiznání náhradního výživného

Aby oprávněné osobě mohlo být náhradní výživné přiznáno, musí splnit dvě podmínky.

  1. Výživné musí být vymáháno exekučně nebo soudním výkonem rozhodnutí. V praxi to znamená, že k vymožení jejich výživného byla nařízena exekuce nebo soudní výkon rozhodnutí. Exekuce nebo soudní výkon rozhodnutí nemusí probíhat, pokud byly zastaveny pro nemajetnost osoby povinné k placení výživného. A to nejdéle ve lhůtě 4 měsíců před podání žádosti o přiznání náhradního výživného.
  2. Oprávněná osoba k náhradnímu výživnému má bydliště na území ČR. Tím se rozumí zejména to, že se taková osoba dlouhodobě zdržuje v ČR, vykonává zde výdělečnou činnost, žije zde s rodinou, plní zde povinnou školní docházku nebo se zde soustavně připravuje na budoucí povolání. Popřípadě existují jiné významné důvody, zájmy či aktivity, jejichž vzájemná souvislost dokládá sepětí této osoby s Českou republikou. Zde opět platí výjimky obdobné, jako u požadavku na trvalý pobyt.

Kolik činí náhradní výživné a jak se jeho výše určuje

Náhradní výživné se stanovuje jako rozdíl mezi výší měsíční dávky výživného uvedené v soudním rozhodnutí o výživném a skutečně vypláceným výživným.

Náhradní výživné až ve výši 3 000 Kč

Maximální výše náhradního výživného může být 3 000 Kč měsíčně. Pro každou oprávněnou osobu. To tedy znamená, že v případech, kdy povinný rodič neplatí výživné vůbec (a to ani v rámci exekuce či soudního výkonu rozhodnutí), bude činit výše náhradního výživného částku uvedenou v soudním rozhodnutí, maximálně 3 000 Kč měsíčně.

V případě, kdy je výživné alespoň částečně hrazeno, například z probíhající exekuce, bude výše náhradního výživného odpovídat velikosti rozdílu mezi skutečně placeným výživným a částkou uvedenou v soudním rozhodnutí, kdy rozdíl opět nesmí přesáhnout částku 3 000 Kč.

Náhradní výživné se stanovuje vždy na 4 měsíce

Výše náhradního výživného se stanovuje vždy na 4 měsíce. Při tom se vychází z celkové výše skutečně vyplaceného běžného či dlužního výživného v předcházejících 4 měsících.

Jak požádat o náhradní výživné

O náhradní výživné musí oprávněná osoba požádat. Žádost se podává na předepsaném tiskopise, který zveřejňuje Ministerstvo práce a sociálních věcí. Žádost o náhradní výživné se podává k Úřadu práce, který o ní rozhoduje a přiznává náhradní výživné.

Náležitosti a přílohy žádosti o náhradní výživné

V žádosti musí být uvedeny informace o probíhající exekuci či výkonu rozhodnutí, jako je údaj o orgánu, který exekuci vede, číslo spisové značky řízení o exekuci, informace o předmětu řízení a povinné osobě. Dále musí žádost obsahovat způsob, kterým se má náhradní výživné vyplácet (možnosti jsou uvedení čísla bankovního účtu).

Při žádosti o náhradní výživné je třeba doložit povinné přílohy:

  • Exekuční titul – z něhož plyne právo na výživné pro oprávněnou osobu.
  • Doklad prokazující výši částečného plnění výživného, nebo prohlášení o tom, že na výživné nebylo nic plněno.
  • Doklad o tom, že je dítě nezaopatřené – nejčastěji půjde o doklad o navštěvování školy, kde dítě plní povinnou školní docházku, případně doklad o studiu, když se dítě připravuje soustavně na budoucí povolání.

Kdo může podat žádost o náhradní výživné

Žádost o náhradní výživné podává oprávněná osoba. Pokud tato není dosud schopna právně jednat, tj. je například nezletilá, podává žádost příjemce výživného. Nejčastěji půjde o rodiče, jenž o dítě pečuje, případně opatrovníka nebo jiného zákonného zástupce.

Orientační výši náhradního výživného si můžete spočítat na stránkách Úřadu práce

Kdy dostanu náhradní výživné

Náhradní výživné se vyplácí měsíčně, a to v kalendářním měsíci následujícím po měsíci, za který náleží.  Nejdříve lze náhradní výživné přiznat za měsíc, v němž o něj bylo požádáno.

Náhradní výživné se nevyplácí každý měsíc, pokud by nedosahovalo alespoň 100 Kč. V tomto případě se náhradní výživné vyplácí jednou za 4 kalendářní měsíce.

Nárok na náhradní výživné se prověřuje vždy po 4 měsících

Kdy dostanu náhradní výživnéZákon počítá s tím, že nárok na náhradní výživné i jeho výše se bude opětovně prověřovat vždy po 4 měsících. Proto je podmínkou pro pokračování výplaty výživného opakované prokázání, kolik oprávněná osoba obdržela na obyčejném výživném. I když na něm neobdržela nic.

Prokazování se provádí vždy po 4 měsících od posledního určení výše výživného. K pokračování ve výplatě náhradního výživného je nutné, aby byla Úřadu práce prokázána výše skutečně uhrazeného normálního výživného. A to nejpozději v kalendářním měsíci, který bezprostředně následuje po 4 měsících, za které bylo náhradní výživné naposled vyplaceno. Neprokáže-li oprávněná osoba, nejčastěji zastoupena rodičem, jaké výživné obdržela v předchozím čtyřměsíčním období, její nárok na náhradní výživné zaniká.

Jaké jsou povinnosti pobíratele dávky

Oprávněná osoba, nejčastěji zastoupena rodičem, má uloženy povinnosti při poskytování náhradního výživného.

  • Opakované prokazování skutečně obdrženého výživného od povinného rodiče. Nebude-li úřadu doloženo, kolik oprávněná osoba obdržela na skutečném výživném, nárok na náhradní výživné zanikne.
  • Písemně informovat Úřad práce o každé změně skutečností rozhodných pro trvání nároku nebo pro výplatu a určení výše náhradního výživného. A to ve lhůtě 8 dnů.
  • Na výzvu Úřadu práce je povinná prokázat skutečnosti rozhodné pro trvání nároku, výplatu nebo určení výše výživného.

Kdy nárok na náhradní výživné zaniká

Nárok na náhradní výživné zaniká zejména tehdy, když oprávněná osoba přestane splňovat podmínky pro přiznání nároku na něj. Tj. přestane být nezaopatřeným dítětem či nebude splňovat podmínku trvalého pobytu. Více je k těmto podmínkám uvedeno výše.

Dále nárok na náhradní výživné zaniká i v případě, že ani v dodatečné lhůtě, poskytnuté Úřadem práce, oprávněná osoba neprokáže skutečnosti rozhodné po přiznání, výplatu, výši anebo pro trvání nároku na náhradní výživné. Nárok na náhradní výživné zaniká i v případě, že došlo k 24 výplatám náhradního výživného.

Co se děje s výživným, místo kterého je vypláceno náhradní výživné

Jak již vyplývá z označení náhradního výživného, zákon počítá s tím, že dané náhradní výživné je vypláceno jako náhrada za běžné výživné, které ani přes exekuci plněno není.

Současně zákon počítá i s tím, že po zániku nároku na náhradní výživné přejde pohledávka z obyčejného výživného, místo kterého bylo náhradní výživné vypláceno, na stát. A stát bude pokračovat v jeho vymáhání. Stane se tak v případech zániku nároku na náhradní výživné z vybraných důvodů, kterým je jednak vyčerpání počtu 24 výplat, a dále ztráta postavení nezaopatřeného dítěte.

V obou zmíněných případech Úřad práce rozhodne při zániku nároku na náhradní výživné o tom, že pohledávka z běžného výživného, místo kterého bylo náhradní výživné vyplaceno, přechází z oprávněné osoby na stát.  A ten bude pokračovat v jeho vymáhání.

Potřebujete pomoci získat náhradní výživné od státu? Jak postupovat? Rádi vám pomůžeme!

 

Potřebujete pomoci?
Zajímá vás více informací?