Nedostáváte na děti výživné? Jak probíhá proces vymáhání výživného?

Při vymáhání výživného jako první odborně sepíšeme návrh na zahájení exekuce a podáme návrh efektivnímu exekutorovi. Exekuční návrh je možné podat jak pro dlužné výživné, tak pro běžné výživné do budoucna. Aby bylo možné podat exekuční návrh pro běžné výživné, musí v době podání návrhu existovat dluh na výživném za minulé období.

Jak probíhá exekuční řízení, pokud povinný výživné nehradí?

vymáhání výživného pro dětiPokud jste v situaci, kdy nedostáváte na děti výživné a již vzniklo dlužné výživné, máte možnost podat návrh na zahájení exekuce.

Určitě byste se neměli dlouho rozmýšlet, protože návrh na zahájení exekuce je otevřením dveří pro získání náhradního výživného od státu, o kterém se blíže dočtete níže v našem článku. Získejte pro své dítě spravedlivé výživné!

U vymáhání výživného je nutné uvést celkovou dlužnou částku

Nutné je uvést nejen celkovou dlužnou částku, ale také období, za které daný dluh vznikl. U běžného výživného je pak třeba určit okamžik, od kterého je běžné výživné požadováno.

Exekutor informuje oprávněného i povinného do 15 dnů

Exekutor požádá o pověření exekuce exekuční soud a to do 15 dnů od podání návrhu na exekuci. Následně exekutor taktéž nejpozději do 15 dnů od doručení pověření zašle oprávněnému oznámení o zahájení exekuce.

Povinnému exekutor zašle vyrozumění a to nejpozději s prvním exekučním příkazem a to musí být doručeno do vlastních rukou. Povinný má od tohoto doručení 8 dní na podání námitky na podjatost exekutora.

Dlužník výživného má možnost uhradit náklady exekuce snížené o 50 %

Společně s vyrozuměním o zahájení exekuce zašle exekutor dlužníku na výživném rovněž výzvu ke splnění vymáhané povinnosti, v níž je vyčíslen vymáhaný nárok. Povinnému je dána možnost uhradit pohledávky za současného snížení nákladů exekuce o 50 %. Záloha na snížené náklady exekuce a náklady oprávněného jsou ve výzvě taktéž vyčísleny.

V případě, že dlužník výživného nesplní povinnost do 30 dnů, exekuce je provedena

exekuční vymáhání výživnéhoSoučástí výzvy je i poučení povinného, že splní-li ve lhůtě 30 dnů od doručení této výzvy vymáhaný nárok a uhradí zálohu, vydá exekutor příkaz k úhradě nákladů exekuce a jím bude exekuční řízení provedeno a splněno.

Naopak v případě, že v této lhůtě nebude povinnost splněna, exekutor provede exekuci. Konkrétní způsob provedení exekuce určuje exekutor. Exekutor provádí exekuci vydáváním exekučních příkazů. Exekuční příkaz je formou rozhodnutí exekutora.

Proces vymáhání výživného a první platba dlužného výživného trvá cca 2 měsíce

Lze tedy shrnout, že do 30 dnů od podání návrhu by měl být dlužník výživného seznámen s exekučním návrhem. Poté běží lhůta 30 dnů k dobrovolnému uhrazení pohledávky, pokud neuhradí, vydá exekutor exekuční příkaz a provede exekuci. Než získá oprávněný první dlužné výživné, je třeba počítat s cca 2 měsíci.

Pokud dlužník exekuci a výživné nehradí, možností je získat náhradní výživné od státu

V případě, že dlužné výživné není hrazeno ani po zahájení exekuce, má oprávněný možnost požádat o náhradní výživné od státu. Díky náhradnímu výživnému může oprávněná osoba získat až 3 000 Kč měsíčně na každé dítě.

Vždy záleží na tom, jaká částka je stanovena v rozsudku soudu a zda dlužník neposílá nic nebo hradí dlužné výživné alespoň částečně. Náhradní výživné se platí oprávněné osobě každý měsíc, jen v případě, že by bylo nižší než 100 Kč, jednou za 4 měsíce. Náhradní výživné se vyplácí nejdéle 24 měsíců.

Chcete vědět více o výživném? Zajímá vás vymáhání výživného nebo i možnost, jak zvýšit výživné? Máte více dotazů? Přečtěte si nejčastější dotazy našich klientů a odpovědi. Mohou se vám hodit.  

Vypracujeme návrh na zahájení exekuce a předáme efektivnímu exekutorovi

S vymáháním výživného vám rádi pomůžeme! Advokát vypracuje návrh na zahájení exekuce a odstraní jeho případné vady. V exekučním řízení jinak není potřeba jeho účasti. Pokud by vyvstal nějaký problém, lze se  individuálně domluvit na právním zastoupení  i po podání exekučního návrhu. Stačí nás kontaktovat.

Návrh na zahájení exekuce předáme zavedenému a efektivnímu exekutorovi. Seznam všech exekutorů je zveřejněn na webu Exekutorské komory České republiky.  

Potřebujete pomoci?
Zajímá vás více informací?